Rachunek systematycznego oszczędzania

Rachunek systematycznego oszczędzania może zostać otwarty dla:

  • osoby fizycznej, na jej wniosek lub na wniosek innych osób fizycznych,
  • osoby małoletniej na wniosek osoby pełnoletniej, która wnosi wkład na jej rzecz,
  • osoby małoletniej po ukończeniu 13 lat, która może samodzielnie występować o otwarcie rachunku  po przedłożeniu ważnej legitymacji szkolnej, jeśli nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy.

Zawarcie umowy rachunku następuje przez wniesienie do BS wkładu oszczędnościowego, złożenie deklaracji umownego okresu oszczędzania oraz złożenie przez wkładcę podpisu i zapoznanie się z regulaminem. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest książeczka oszczędnościowa.

Okres systematycznego oszczędzania jest nie krótszy niż 5 lat.

Minimalna wysokość  wkładu na książeczkę wynosi 20,00 zł. lub wielokrotność tej kwoty.

Wpłacona na książeczkę kwota podlega oprocentowaniu w stosunku rocznym od dnia jej wniesienia do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. Wkłady wniesione na książeczkę oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych.

 

Related Articles