Lokata PLUS

Lokata Plus to atrakcyjna lokata ze stałym oprocentowaniem, którą otworzysz wpłacając minimum 10.000 zł. Lokata Plus przyjmowana jest na okres zadeklarowania, wynoszący 1, 3 lub 6 miesięcy.

 1. Założenie rachunku terminowej Lokaty Plus jest możliwe  w Centrali lub oddziałach naszego Banku oraz  za pośrednictwem Internet Banking.
 2. Lokata Plus może być przedłużana na kolejne takie same okresy. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata Plus nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia Lokatę Plus wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących  w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu  umownego (włącznie),nie została złożona  inna dyspozycja.
 3. Środki pieniężne zdeponowane na rachunku Lokaty Plus oprocentowane są według stałej stopy  procentowej, której wysokość określana jest w Uchwale Zarządu Banku .
 4. Po upływie terminu umownego Posiadacz rachunku może dokonać wypłaty  kwoty lokaty i naliczonych odsetek.
 5. W przypadku likwidacji Lokaty Plus przed upływem zadeklarowanego okresu, środki przyjęte przez Bank z tytułu Lokaty Plus naliczane są wg. oprocentowania środków  zgromadzonych na rachunkach  a-vista.

Lokata SENIOR

1. Lokatę Senior może otworzyć każda osoba, która ukończyła 60 rok życia.
2. Lokatę Senior można otworzyć na kwotę od 1.000 zł do 200.000 zł włącznie i jest prowadzona w złotych.
3. Klient może otworzyć maksymalnie 3 Lokaty Senior a suma tych lokat nie może  przekroczyć 200.000 zł.
4. Okres lokaty wynosi 12 miesięcy.
5. Środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy    procentowej.
6. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty.
7. W przypadku wycofania środków w trakcie trwania okresu odsetki naliczane są w wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a’vista za okres utrzymania lokaty.

Lokata PROMOCJA

Lokata Promocja to atrakcyjna lokata ze stałym oprocentowaniem, którą założysz przy minimalnej wpłacie 50.000 zł. 

 1. Lokata Promocja przyjmowana jest na okres zadeklarowania, wynoszący 3,5,9 miesięcy.
 2. Lokata Promocja może być przedłużana na kolejne takie same okresy. Jeżeli po upływie okresu umownego Lokata Promocja nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia Lokatę Promocja wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących  w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu  umownego (włącznie),nie została złożona  inna dyspozycja.
 3. Po upływie terminu umownego Posiadacz rachunku może dokonać wypłaty  kwoty lokaty i naliczonych odsetek.
 4. W przypadku likwidacji Lokaty Promocja przed upływem zadeklarowanego okresu, środki przyjęte przez Bank z tytułu Lokaty Promocja naliczane są wg. oprocentowania środków zgromadzonych  na rachunkach  a-vista.

Lokata PREMIUM

Lokata PREMIUM to lokata bankowa, która  daje Ci możliwość dopłaty do kapitału.

W każdej chwili możesz powiększyć kwotę lokaty i dodatkowy zysk, ponieważ w trakcie trwania okresu umownego jej Posiadacz może dopłacać do kapitału, a wpłaty uzupełniające są oprocentowane z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pozostawania ich na rachunku.

Lokata na nowe środki

 1. Lokata na nowe środki jest otwierana na okres 6 lub 12 miesięcy i prowadzona jest  w złotych.
 2. Nowe środki  czyli środki pieniężne, które nie były do tej pory zgromadzone na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w naszym banku, są to środki stanowiące nadwyżkę nad saldem rachunków bankowych i lokat terminowych klienta na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzający miesiąc, w którym założono lokatę.
 3. Lokata na nowe środki otwierana jest dla:
  1. nowych środków klientów, którzy nie posiadają rachunku bankowego w naszym banku;
  2. nowych środków klientów, którzy posiadają lub otworzą rachunek bankowy w naszym banku.
 4. Warunkiem otwarcia lokaty na nowe środki z oprocentowaniem wyższym od standardowego oprocentowania lokaty na nowe środki, jest posiadanie lub założenie rachunku bankowego i  systematyczne wpływy na ten rachunek.  Brak wpływu na rachunek przez okres 3 miesięcy skutkować będzie wypowiedzeniem umowy rachunku oraz zmianą oprocentowania do poziomu obowiązującego dla standardowej lokaty na nowe środki.
 5. Lokata nie odnawia się. Po upływie zadeklarowanego okresu środki pieniężne wpłacone przez deponenta powiększone o odsetki przekazywane są na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 6. Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi 10.000 złotych.
 7. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty.
 8. W przypadku wycofania środków w trakcie trwania okresu odsetki naliczane są w wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a’vista za okres utrzymania lokaty.