Visa Electron

VISA ELECTRON BUSINESS Z MIKROPROCEROREM jest bezpieczną oraz prostą w użyciu kartą płatniczą pozwalającą na dokonanie transakcji:

  • bezdotykowe VISA PAY WAVE, dzięki której można dokonać błyskawicznej płatności kartą bez podawania jej sprzedawcy,
  • wypłaty gotówki w POSie- CASH BACK, która pozwala na wypłatę gotówki w punkcie handlowo-usługowym (do kwoty maksymalnej 200 PLN), przy okazji realizowania transakcji zapłaty za zakupione towary czy usługi,
  • bez fizycznego użycia karty w INTERNECIE, do wykonania płatności za zakupy lub usługi zakupione w sposób wirtualny- np. w internecie.

VISA ELECTRON BUSINESS Z MIKROPROCESOREM uprawnia Posiadacza karty do dokonywania w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo "VISA", "VISA ELECTRON",
  • wypłaty gotówki w terminalach EFTPOS oznaczonych logo "VISA","VISA ELECTRON",
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logo "VISA","VISA ELECTRON"', 'VISA CASH BACK",

Karta jest ważna przez okres 4 lat i traci ważność z ostatnim dniem miesiąca roku podanego na awersie karty.

Warunkiem otrzymania karty przez Posiadacza Rachunku jest:

  • otwarcie lub posiadanie Rachunku, do którego może zostać wydana karta,
  • złożenie w jednostce banku prawidłowo wypełnionego Wniosku,
  • zaakceptowanie obowiązującego regulaminu poprzez złożenie oświadczenia będącego integralną częścią wniosku o wydanie karty,
  • upoważnienie jednostki Banku do regulowania zobowiązań wynikających z transakcji dokonywanych kartą wydaną do rachunku.

Transakcje Internetowe zabezpieczone są usługą 3D Secure

Related Articles